بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد

فهرست مطلب

 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 20/7/1387 و در اجرای اصل (112) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخیص داده اسـت ، طی نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شورای اسلامی ، جهت اجرا به دولت ابلاغ ‌گردید.

۱۳۸۷/۸/۱۴
شماره 45347/483
 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد


جناب آقای دكتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
عطف به نامه‌ شماره 39282/33659 مورخ11/7/1384 در اجراء اصل یكصد و بیست و سوم (123) قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران قانون الحاق دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به كنوانسیون‌سازمان‌ملل‌متحد برای مبارزه با فساد مصوب جلسه علنی مورخ 21/3/1385 مجلس كه با عنوان لایحه به مجلس ‌شورای ‌اسلامی تقدیم و مطابق اصل یكصد و دوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال گردیده بود با تأیید آن مجمع به پیوست ابلاغ می‌گردد.
ضمناً تصویر مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام كه در آن تكلیفی برای دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران به هنگام الحاق به كنوانسیون مزبور منظور گردیده است به پیوست ارسال می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره141851
26/8/1387
وزارت امور خارجه
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد كه در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ بیست و یكم خرداد ماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 20/7/1387 و در اجرای اصل (112) قانون اساسی تصویب آن را با درج بیانیه‌ای هنـگام الحاق، موافق با مـصلحت نظام تشـخیص داده اسـت و طی نـامه شمـاره 45347/483 مورخ 14/8/1387 مجلس شورای اسلامی واصل شده است، به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.
لازم است هنگام مبادله اسناد الحاق، نزد امین اسناد، بیانیه مندرج در نامه شماره 0101/56776 مورخ 23/7/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ثبت گردد.
رئیس جمهور ـ محمود احمدی نژاد
قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد
ماده واحده ـ به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‏شود با رعایت اصل یكصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره زیر به كنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد مصوب 9/8/1382 برابر با 31 اكتبر 2003 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مشتمل بر هفتاد و یك ماده به شرح پیوست ملحق شود و سند الحاق را نزد امین اسناد كنوانسیون (دبیركل سازمان ملل متحد) تودیع نماید.
تبصره ـ جمهوری اسلامی ایران خود را ملتزم به ترتیبات موضوع بند (2) ماده (66) كنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجراء آن كه ازطریق مذاكره حل و فصل نشود، به داوری یا دیوان بین‏المللی دادگستری نمی‏داند. ارجاع اختلاف به داوری یا دیوان بین‏المللی دادگستری صرفاً درصورت رضایت كلیه طرفهای اختلاف ممكن می‏باشد.

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد