بسم الله

سخن نور

امام علی علیه السلام فرمودند : بدانید که این قرآن پندآموز است که خیانت نمی کند؛ وهدایت گری است که گمراه نمی سازد ؛ وسخن گویی است که دروغ نمی گوید .مدل ارزیابی جایزه مدیریت سلامت اداری

ارزیابی سازمان ها متقاضی در جایزه مدیریت سلامت اداری، در شش محور مطابق مدل ترسیمی زیر صورت می پذیرد.همچنین چک لیست ارزیابی (معیارهای ارزیابی) در صورت تمایل سازمان ها، قابل ارائه می باشد

modle95

مدل ارزیابی جایزه
رهبری و مدیریت سلامت اداری
نظام ها و ساختارها
كاركنان و مدیریت سلامت اداری
سخت افزار و مدیریت سلامت اداری
نظام مدیریت سلامت اداری

نتایج عملكرد سلامت اداری
(ارائه دستاوردهای سلامت اداری در قالب اظهارنامه جایزه)

 

در حوزه های پنجگانه نخست ، ایجاد و استقرار سازوکارهای مدیریتی و بهبود فرآیندهای سازمانی در زمینه ارتقای سلامت اداری متناسب با محور مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد
در محور نتایج نحوه پیاده سازی و نتایج با قابلیت نشر دانش حاصل از عملیاتی نمودن پروژه های بهبود در هر یک از محورهای پنجگانه در قالب اظهار نامه پروژه بهبود بررسی می گردد

محور ششم (نتایج)
نتایج رهبری و مدیریت سلامت اداری
نتایج نظام ها و ساختارها
نتایج كاركنان و مدیریت سلامت اداری
نتایج سخت افزار و مدیریت سلامت اداری
نتایج نظام مدیریت سلامت اداری

 

 

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد

iran flagدر میان قوانین ، آیین نامه ها و سیاست های جمهوری اسلامی ایران ، توجه شایانی به بحث پاسداشت سلامت اداری گردیده است. وبگاه جایزه مدیریت سلامت اداری در جهت اتعکاس پاره ای از رویکردهای قانونی اصل مدیریت سلامت اداری ، مستندات ذیل را جمع آوری نموده است

مبانی قانونی سلامت اداری و مبارزه با فساد